National Teachers Award

Principal Dr.S.Minaketan receives the National Teachers Award 2015 from President Shri.Pranab Mukherjee